Pick-Up Information:
Drop-Off Information:
Auto Class:

OPŠTI USLOVI NAJMA MOTORNIH VOZILA
„CHARTER MASTER“ DOO

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. U smislu ovih Opštih uslova Najmodavcem  „CHARTER MASTER“ Veternik, ul. Leptirova br. 70, MB:20944897, PIB: 108170515.

1.2. U smislu ovih Opštih uslova Najmoprimcem se smatra svako fizičko ili pravno lice koje od Najmodavca uzima u najam motorno vozilo i sa kojim je Najmodavac zaključio Ugovor o najmu motornog vozila.
1.3. Ovi Opšti uslovi čine sastavni deo Ugovor o najmu motornog vozila, te se odnose na celokupnu saradnju između Najmodavca i Najmoprimca po osnovu Ugovora o najmu motornog vozila.
1.4. Ovi Opšti uslovi dopunjuju posebne odredbe utvrđene u Ugovoru o najmu motornog vozila i obavezuju isto kao i taj Ugovor. U slučaju nesalaganja ovih Opštih uslova i posebnih odredbi utvrđenih u Ugovoru o najmu motornog vozla prednost imaju posebne odredbe.

2. USLOVI NAJMA MOTORNIH VOZILA KOD NAJMODAVCA

2.1. Najmoprimac uzima u najam/izmajmljuje motorno vozilo kod Najmodavca pod sledećim slovima:

• da potpiše Ugovor o najmu motornog vozila sa Najmodavcem čime prihvata cenu rentiranja vozila označenu u važećem cenovniku na dan iznajmljivanja vozila, a koji cenovnik čini sastavni deo Ugovora o iznajmljivanju motornog vozila;
• da ima minimum 21 godinu za najam kategorija od MDMR do SDMR, kao i vozačku dozvolu najmanje 2 godine;
• da ima minimum 25 godina za najam kategorija RDMR/ SVMR/ PDMR, kao i vozačku dozvolu najmanje 3 godine;
• da ima minimum 28 godina za najam kategorija LDAR/ XFAR/ FFAR / UDMR kao i vozačku dozvolu najmanje 5 godina;
• da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca;
• da za produženje perioda korišćenja/najma motornog vozila traži saglasnost Najmodavca 48h sati pre isteka ugovorenog roka vraćanja vozila;
• da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem i bez odlaganja obavesti Najmodavca;
• da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati Najmodavcu iznos troškova 500km za svaki dan korišćenja vozila;
• da vozilo uredno održava i čuva za vreme perioda ugovorenog korišćenja/najma;
• da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola i/ili droga i/ili drugih opojnih supstanci, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica i/ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama i/ili sl.;
• da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu;
• da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21/25 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se potpiše drugi vozač na Ugovoru;
• da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
• da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca;
• da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova il uređaja na vozilu;
• da će snositi troškove utrošenog benzina i dizela,
• da strogo poštuje servisni interval proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu. Najmoprimac je dužan da odmah i bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja da je na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu počela da gori BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu. Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje i ne javi se u poslovnicu iznajmljivanja vozila, snosiće pun penal radi gubitka garancije proizvođača izjamljenog vozila, a koji Penali čine sastavni deo ovih Opštih uslova;
• da obavesti Najmodavca o svim prekršajima koje je učinio prilikom korišćenja vozila najkasnije na dan vraćanja vozila, te da Najmodavcu preda sve isprave o prekršajima, kao i da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastali zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje;
• da lica od 21 do 25 godina starosti plate taksu za mlade vozače u iznosu od EUR 20 po danu najma, maksimum EUR 280 po najmu + PDV, za najam dozvoljenih grupa vozila (u svemu kako je napred opisano).
2.2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz tačke 2.1. ovih Opštih uslova obavezuje se da Najmodavcu nadoknadi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac u zavisnosti od svakog konkretnog sluačaja.
2.3. Najmoprimac je dužan Najmodavcu da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se zaprima u novcu ili putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica Najmoprimca (Visa, Master, Amex ili Diners). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma. Minimalna visina depozita iznosi EUR 200 u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu Erste Banke na dan davanja depozita za najam. Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah pre početka najma. U slučaju da se depozit daje putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica, Najmodavac ne prima debitne kartice u svrhu ostavljanja depozita. Rezervisana suma na računu Najmoprimca u svrhu depozita za najam vozila, neće biti na raspolaganju Najmoprimcu. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu Ugovora o najmu ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu. Po vraćanju vozila i izmirenju svih troškova najma i svih eventualnih dodatnih troškova, Najmodavac će vratiti depozit Najmoprimcu/ stornirati iznos predatorizacije na Najmoprimčevoj kreditnoj kartici. Ukoliko Najprimac pravno lice depozit se uzima pre pocetka najma uplatom iznosa depozita predvidjeni markom i tipomom vozila na račun Najmodavca.

3. CENA I OSIGURANJE

3.1. Cena najma se iskazuje u evrima u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu Erste Banke na dan plaćanja za fizička lica, a za pravna na dan izdavanja fakture;

3.2. U cenu najma uključeno je osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenog zakonom.
3.3. Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se iznajmljuju sa punim rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje EUR 1,30 po litri goriva (cena sa pumpe). Napred opisani iznosi su iskazani bez PDV-a.
3.4. Minimalno korišćenje usluge najma je 24h i 100km koliko će Najmoprimcu biti zaračunato i naplaćeno bez obzira na kraće vreme korišćenja ili manju kilometražu. Prekoračenje korišćenja vozila do 59 minuta se ne zaračunava, dok nakon 60 minuta prekoračenja Najmodavac zaračunava Najmoprimcu dodatni dan najma.
3.5. U slučaju da se vozilo iz bilo kojih razloga ostavi van državne granice, Najmoprimcu će biti zaračunat Međunarodni jednosmerni najam za konkretnu destinaciju.
3.6. Rok plaćanja najma je odmah pre početka najma odnosno za pravna lica po predračunu pre početka najma.
3.7. Cena najma ne uključuje sledeće rizike:
• Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnoj nezgodi – u slučaju saobraćajnog nezgodi u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu;
• Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajne nezgode (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu i u saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu;
• Krađu vozila za vreme najma – u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrednost celog vozila;
• Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica nezgode.
3.8. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.
3.9. Osiguranje za štete nastale na vozilu – CDW
• Najmoprimac se može osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajne nezgode i van saobraćajne nezgode ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu CDW;
• Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW;
• Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajne nezgode ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o nezgodi u poslovnici Najmodavca, da se nezgoda i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se nezgoda / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik;
• Ukoliko saobraćajna nezgoda i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti – CDW;
• Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o nezgodi , bez obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu;
• Ovo osiguranje ne važi za teritoriju Albanije i Kosova, te za štetu nastalu na tim područijima Najmoprimac plaća punu vrednost oštećenja na iznajmljenom vozili.
3.10. Osiguranje za krađu / gubitak vozila – THW
• Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila;
• Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca;
• Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila;
• Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila;
• Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije;
• Ovo osiguranje ne važi za teritoriju Albanije i Kosova, te za štetu nastalu na tim područijima Najmoprimac plaća punu vrednost nestalog/ukradenog vozila.
3.11. Bez obzira na eventualno osiguranje na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za:
• štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga i/ili alkohola i/ili drugih opojnih supstanci;
• štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji;
• štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu;
• krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno.
3.12. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva tako:

• što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;
• što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao;
• što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije;
• što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca.
U slučaju propuštanja izvršenja obaveza iz ovog odeljka, Najmoprimac će
odgovarati za sve posledice i štete koje bi za Najmodavca iz tog propusta
proizašle.
3.13. Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnoj nezgodi iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem osiguranja putnika.
3.14. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu.
3.15. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale zbog:
• bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila.

4. DODATNE USLUGE

4.1. Dostava ili preuzimanje vozila van poslovnica Najmodavca, a na teritoriji šireg centra grada Beograda naplaćuje se EUR 20 po usluzi;

4.2. Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se naplaćuje po sledećem cenovniku: do 50 km – EUR 30, do 100 km –EUR 40, do 200 km –EUR 75 do 300 km –EUR 120. Najam vozila koji započinje ili se završava van radnog vremena poslovnice Najmodavca se tarifira sa EUR 20 po najmu vozila. Napred navedeni iznosi su bez PDV-a.
4.3. Pranje veoma zaprljanog vozila Najmoprimac plaća EUR 10 po pranju. Hemijsko čišćenje celog vozila se naplaćuje EUR 50, čišćenje svih sedišta EUR 30, a samo prednjih/zadnjih sedišta EUR 20. U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.4. Sedište za decu se dodatno naplaćuje EUR 4 po danu i to najvise 7 dana. Uništeno sedište za decu se naplaćuje EUR 200 Čišćenje jako zaprljanog sedišta za decu se naplaćuje EUR 20. U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.5. Lanci za sneg se dodatno naplaćuju EUR 10 po najmu. Uništeni lanci za sneg se naplaćuju EUR 50. U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.6. Krovni gepek/nosač za skije se dodatno naplaćuje EUR 50 po najmu. Uništen krovni gepek/nosač za skije se naplaćuje EUR 150. U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.7. Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na sledećim delovima vozila koje ne pokriva osiguranje: točkovi, ratkapne, donji postroj, naplatci, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio.
4.8. Uništena guma se naplaćuje EUR 100. U napred iskazanu cenu nije uračunat PDV.
4.9. Zimske gume se naplaćuju EUR 4 po danu najma za sve najmove započete u periodu između 1.Novembar do 31.Mart. Maksimalan iznos po najmu je EUR 40. U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.10. Izgubljeni ključ / daljinski upravljač alarmnog uređaja / gubitak dokumenata vozila Najmoprimac plaća u celosti prema sledećem cenovniku: 100-200. U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.11. Za izgubljenu / uništenu registarsku tablicu Najmoprimac plaća dodatni trošak od EUR 150. U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.12. Korišćenje GPS uređaja/Navigacije se naplaćuje EUR 5 po danu najma a najviše EUR 50 po najmu. Izgubljeni/uništeni GPS uređaj se naplaćuje EUR 200.U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.13. Taksa za izlazak iz zemlje se naplaćuje EUR 4 po danu najma, maksimalno EUR 40 po najmu. U napred iskazane cene nije uračunat PDV.
4.14. Angažovanje vozača se posebno ugovara i naplaćuje. Za sve informacije Najmoprimac bi trebalo da kontaktira poslovnicu Najmodavca.
4.15. Na ukupne troškove najma koji uključuju i dodatne usluge, Najmoprimac plaća Porez na dodatu vrednost (PDV) u visini od 20%, što je posebno iskazano u Ugovoru o najmu.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

5.1. U slučaju spora između Najmodavca i Najmoprimca nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.

5.2. Ovi Opšti uslovi su u primeni počev od dana 02.04.2018. godine.
5.3. Svi prilozi ovim Opštim uslovima čine njegov sastavni deo.
5.4. Najmodavac ima pravo na izmene i dopune ovih Opštih uslova i nakon sklapanja Ugovora o najmu, s tim da je o istom dužan obavestiti Najmoprimca pisano u roku o 8 radnih dana, s tim da se tako izmenjeni i dopunjeni Opšti uslovi primenjuju na odnos Ugovornih strana iz Ugovora o najmu u roku od 8 kalendarskih dana od dana slanja pisanog obaveštenja Najmoprimcu.

*Uslovi najma vozila se razlikuju u zavisnosti od koje partnerske firme se najmi određeno vozilo iz naše ponude.