Pick-Up Information:
Drop-Off Information:
Auto Class:

USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA CHARTER MASTER-A D.O.O.

 

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu : Uslovi) regulišu pristup ili korišćenje proizvoda (u daljem tekstu : Usluga) koji pripadaju Charter Master d.o.o. ili njegovim povezanim društvima i filijalama (u daljem tekstu : (Charter Master).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre pristupa ili korišćenja Usluga.

Vašim pristupom i korišćenjem Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate navedene Uslove, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i Charter Master -a i prestaju da važe bilo kakvi prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani bilo koje vrste između dve strane.

Charter Master zadržava pravo da Uslove jednostrano promeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korišćenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmena i dopuna Uslova.

1. USLUGA

Charter Master predstavlja kompaniju koja je registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću I bavi se vanlinijskim prevozom I iznajmljivanjem putničkih vozila sa vozačem.

2. CENA

Charter Master će vršiti naplatu Usluga prema unapred istaknutom cenovniku ili po ranijem dogovoru. Charter Master zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ustanovljeni cenovnik, ali uz obavezu da novi cenovnik odmah istakne na svom web sajtu, kao i da o tome obavesti korisnike.

Cene istaknute u cenovniku sadrže samo iznos naknade za pruženu uslugu i u sebi ne sadrži "bakšiš" kao dodatnu nagradu vozaču zbog kvalitetno pružene usluge. Ukoliko želite možete dodatno nagraditi vozača, ali niste dužni na to i zavisi isključivo od Vaše volje.

U slučaju da nakon zakazivanja usluge dođe do otkazivanja iste sa Vaše strane, biće naplaćena naknada za otkazivanje koja će takođe biti unapred dogovorena ili istaknuta.

3. NAKNADA CENE ČIŠĆENJA ILI POPRAVKE

Ukoliko u toku korišćenja Usluga Vašom krivicom nastane šteta na ili u vozilu u vlasništvu Charter Master-a, i u vlasnišvu njegovih saradnika (fizičko oštećenje ili prljanje) koja prelazi okvire "uobičajene štete", Vi ćete biti odgovorni za naknadu troškova otklanjanja te štete.

Ukoliko do ovakve situacije dođe, direktor Charter Mastera-a će uz asistenciju sručnog lica da utvrdi iznos nastale štete I zadžava pravo da korisniku usluge fakturiše odgovarajući iznos koji odgovara nastaloj šteti.

4. POLITIKA REKLAMACIJE

U slučaju da je korisniku naplaćen račun za usluge koje nisu izvršene u skladu sa ovim ugovorom, korisnik je ovlašćen da uputi reklamaciju putem telefona u radnom vremenu na kontakt telefon Charter Master -a ili putem email-a chartermasterserbia@gmail.com

Po svim reklamacijama će biti postupljeno u zakonskim rokovima.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Charter Master nije odgovoran za indirektne, slučajne, kaznene ili posledične štete (npr. propuštena dobit, gubitak podataka, povrede, materijalna oštećenja) koje mogu nastati u toku ili u vezi sa korišćenjem Usluga. Charter Master takođe neće biti odgovoran za štetu koja nastane : a) usled trenutne nemogućnosti da koristite Usluge ukoliko je nemogućnost posledica Vaše greške b) usled kašnjenja ili propusta u pružanju Usluge, ukoliko su propusti uzrokovani višom silom, odnosno nepredvidljivim okolnostima.

Ograničenja navedena u ovom odeljku Uslova nemaju za cilj isključenje ili izmenu Vaših prava kao potrošača koja su zagarantovana pravnim sistemom Republike Srbije.

6. NAKNADA ŠTETE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da ćete Charter Master -u ili njegovim zaposlenima nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja proistekne iz : a) Vašeg korišćenja Usluga mimo ustanovljenih pravila; b) kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova; c) zloupotrebom poverljivih podataka

7. KAMERA ZA VIDEO I AUDIO SNIMANJE U VOZILIMA

U cilju vaše bezbednosti, poboljšanja kvaliteta usluga, kao i u cilju sprečavanja zloupotreba vozila Charter Master-a mogu biti opremljena kamerama koje snimaju video i zvuk. Vidno polje kamere je kroz prednje vetrobransko staklo vozila u pravcu kretanja vozila. Kamere ne mogu snimati putnički prostor. Stoga, vaš lik unutar putničkog prostora neće biti predmet snimka. Međutim, pošto kamera snima napred kroz vetrobransko staklo moguće je da vaš lik bude zabeležen na snimku u slučaju da se nalazite spolja na javnom prostoru koji je u vidnom polju kamere dok čekate vozilo ili prilikom ulaska u vozilo ako se prema vozilu krećete iz prednjeg pravca. Stoga, snimci mogu sadržavati vaš lik kao deo snimka javnog prostora na kome se nalazite. Pošto kamere takođe snimaju i zvuk, zvukovi unutar kabine će takođe biti zabeleženi. Charter Master neće prikupljene snimke stavljati na raspolaganje trećim licima ali mu može biti naloženo od nadležnih organa vlasti (kao što su sud ili javni tužilac) da snimke preda. U tom slučaju bićete odmah obavešteni o takvom nalogu (osim ako mu sam nalog to zabranjuje) a Charter Master će se povinovati takvom nalogu samo u minimalnoj mogućoj meri. Prihvatanjem usluge dajete saglasnost na upotrebu video i audio snimka na gore navedeni način. Charter Master ne obrađuje snimke automatski tako da u prethodno navedenom slučaju vaš lik koji je snimljen na javnom prostoru ili vaš glas koji je snimljen u putničkom prostoru ne mogu automatski biti povezani sa vašim identitetom. Charter Master neće obrađivati snimke osim u svrhu nekog budućeg potencijalnog dokaznog postupka i to u svrhu zaštite vaših interesa ili interesa Charter Master kao što su na primer: vaš prigovor protiv pružaoca usluga, napad na pružaoca usluga ili Charter Master vozilo, saobraćajni udes u kome učestvuje Charter Master vozilo, pokušaj organa vlasti da oduzme vozilo, ili slično.

8. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Charter Master zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja. Charter Master takođe zadržava pravo da otkaže, modifikuje, obustavi ili u potpunosti prekine sa pružanjem Usluga korisniku, pošto je o tome prethodno obavestio korisnika na adekvatan način najmanje 30 dana pre otkaza.

Charter Master će objaviti sve promene Uslova na svom web sajtu najmanje 30 dana pre stupanja promena na snagu. Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodne odredbe Uslova. Za nove korisnike odmah će se primenjivati nove odredbe Uslova.

9. REŠAVANJE SPOROVA

Prihvatom ovih Uslova slažete se sa tim da će svaki spor između Vas i Charter Master-a, koji se javi u toku korišćenja ili u vezi sa Uslugama, biti rešen sporazumno, dijalogom između dve strane. Ukoliko pak do sporazumnog rešenja nije moguće doći, svaka strana u sporu zadržava pravo da pokrene odgovarajući sudski ili drugi postupak pred nadležnim državnim organima Republike Srbije, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

10. TRAJANJE I RASKID

Ovi Uslovi stupaju na snagu danom Vašeg prihvata istih i imaju dejstvo za sve vreme korišćenja Usluga.

11. KORISNIČKI SERVIS

Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima i njihovom primenom, možete se obratiti korisničkom servisu putem E-mail adrese  chartermasterserbia@gmail.com

Charter Master će pokušati da odgovori na sve zahteve u razumnom vremenskom roku, u skladu sa zakonom.

12. UKUPAN SPORAZUM

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Opis Usluge kao i Izjavu o privatnosti, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum između Charter Master i Vas, kao krajnjeg korisnika.